Transparència

En aquest apartat, s’han recopilat diversos documents oficials com les memòries d’activitats, les auditories econòmiques i els estatuts de l’entitat, així com diversos materials com documents, recursos i eines que s’han fet servir al llarg del temps en els diferents projectes que s’han realitzat a Desos.

Règim jurídic

  Desos és una associació sense ànim de lucre a l’empara de la Llei orgànica 1/2002, del 22 de març, reguladora del Dret d’Associació i d’acord amb la legislació vigent i els seus Estatuts.

  Inscrita al Registre Nacional d’Associacions del Ministeri de l’Interior (Grup 1, Secció 1, Número Nacional 168047), al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya (24945 – J / 1), al Registre d’organitzacions no governamentals per al desenvolupament de la Generalitat de Catalunya (número de registre 79) i al Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya (número 001471-000).

Acollits a la Llei 49/2002, del 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge. Si ets soci/sòcia o donant, consulta aquí els teus beneficis fiscals!

Anualment els nostres comptes se sotmeten a auditoria externa. Consulta-les!

Memòria d’activitats

Auditories econòmiques

Material de les comunitats educatives de Nou Barris

Material de les comunitats educatives de Sants-Montjuïc d’Educació per a la Justícia Global

Material d’Aprenentatge i Servei de les comunitats educatives de Sants-Montjuïc

Unitats didàctiques dels projectes educatius

Documents d’Educació per a la Justícia Global

Documents sobre Promoció de l’Economia Local